Witamy na stronie PZG Oddział Śląski

Polski Związek Głuchych, powstały w 1946 roku, jest organizacją zrzeszająca osoby niesłyszące, słabosłyszące oraz głuchonieme.Jest jedną z najstarszych i największych polskich organizacji pozarządowych. Obecnie PZG zrzesza około 100 000 członków - osób z upośledzeniem słuchu. Działalność Związku obejmuje edukację, rehabilitację, oferowanie usług pomocy prawnej i reprezentowanie społeczności niesłyszących, niedosłyszących oraz osób z wadami mowy wobec władz oraz innych instytucji i organizacji. Nasza organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

"Razem osiągniemy sukces"- wielokierunkowa, stała rehabilitacja niepełnosprawnych dążeniem do samodzielności.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON.

logo PFRON

Termin realizacji projektu - 01.04.2022 roku - 31.03.2025 roku.

Realizatorem projektu jest: Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Częstochowie

Projekt jest współfinanswany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu: nabywanie nowych i rozwijanie już nabytych umiejętności w zakresie poziomu komunikowania się, procesów poznawczych, lepszego funkcjonowania psychospołecznego beneficjentów ostatecznych( uczestników projektu), co przyczynia się do zwiększania samodzielności niepełnosprawnych uczestników projektu.

Uczestnikami projektu mogą być podopieczni placówki realizującej zadanie, posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności.

Formy wsparcia proponowane w ramach projektu:
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:
1. Jestem - rozwijanie i stymulowanie kompetencji psychospołecznych
2. Mówię - rozwijanie i stymulowanie kompetencji komunikacyjnych
3. Słyszę i Słucham - rozwijanie i stymulowanie percepcji słuchowej
Odbywają się przez cały czas trwania projektu.

ZAJĘCIA GRUPOWE:
1. Nie jestem sam - zajęcia specjalistyczne grupowe.
Odbywają się w każdą środę od godz. 15:00 do godz. 16:00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy);

TERMINY ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH SĄ USTALANIE I DOSTOSOWYWANE DO MOŻLIWOŚCI I POTRZEB BENEFICJENTÓW.

Harmonogram w II okresie realizacji projektu działań:
1. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych- gromadzenie dokumentacji - IV 2023- III 2024r.
2.Tworzenie IPD- proponowanie form wsparcia dla beneficjentów - IV 2023-III 2024 r.
3.Realizacja poszczególnych form wsparcia - IV 2023 r. do III 2024 r
4. Koordynacja, weryfikacja projektu- IV 2023- III 2024 r.

Pobierz interesujące dokumenty w formacie PDF.

Dofinansowano PFRON

Pomoc Ukrainie, Świadczenia medyczne oraz pomoc psychologiczna.

Shutterstock

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy.
Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej. Trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych, ale już teraz nie odmawiamy pomocy!

W razie potrzeby już teraz Ośrodek Rehabilitacji Słuchu i Mowy (42-200 Częstochowa; ul. Al. Niepodległości 20/22) udziela świadczeń medycznych w poradni audiologicznej oraz pomocy psychologicznej lub innej w ramach rehabilitacji słuchu i mowy.
Pomoc dotyczy obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.

Informacja w zakresie danych osobowych.

logo PFRON

Polski Związek Głuchych Oddział Śląski wraz Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, 42-200 Częstochowa; ul. Al. Niepodległości 20/22 informuje, że w związku z realizacją projektu grantowego " Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" będą przetwarzane dane osobowe pracowników do PFRON oraz instytucji mających prawo do kontroli w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji umowy.

Administrator danych - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, 42-200 Częstochowa; ul. Al. Niepodległości 20/22, gwarantuje, że będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 31.12.2026 roku - zgodnie z zapisami umowy dotyczącej projektu grantowego.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do danych - w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
 • żądania usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 • lub ograniczenia czynności przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO,
 • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii - w granicach art. 20 RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polski Związek Głuchych Oddział Śląski informuje, że realizuje projekt grantowy pn" Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" Środki finansowe z grantu przeznaczone są na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania na terenie Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Częstochowie ul. Al. Niepodległości 20/22.

Nowy Program Rehabilitacji Dzieci finansowany z PFRON na lata 2019 do 2022r.

logo PFRON

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu PZG realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pod nazwą "Rozumiem-Słyszę-Mówię-kompleksowa, wszechstronna,ciągła rehabilitacja drogą do samodzielności" Projekt będzie realizowany w terminie od 01 kwietnia 2019 do 31 marca 2022 roku.

Beneficjentami ostatecznymi projektu są podopieczni placówki posiadający aktualne orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz którzy podpiszą dokumenty niezbędne przy realizacji projektu.

W ramach projektu proponujemy formy wsparcia:
1. Rozumiem stymulowanie i rozwijanie procesów poznawczych- zajęcia indywidualne
2. Mówię stymulowanie i rozwijanie komunikowania się- zajęcia indywidualne
3. Słyszę stymulowanie i rozwijanie percepcji słuchowej- zajęcia indywidualne
4. Tolerancja, akceptacja, integracja- zajęcia grupowe

Harmonogram realizacji projektu w I okresie finansowania:
1. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych- gromadzenie dokumentacji - 01.04.2019- 31.03.2020*
2. Tworzenie IPD- proponowanie form wsparcia dla beneficjentów - 01.04.2019-31.03.2020*
3. Rozumiem stymulowanie i rozwijanie procesów poznawczych- zajęcia indywidualne - 01.04.2019- 31.03.2020 r.
4. Mówię stymulowanie i rozwijanie komunikowania się- zajęcia indywidualne- 01.04.2019-31.03.2020 r.
5. Słyszę stymulowanie i rozwijanie percepcji słuchowej- zajęcia indywidualne- 01.04.2019-31.03.2020 r.
6. Tolerancja, akceptacja, integracja- 01.04.2019- 31.03.2020 r.
7. Ewaluacja, weryfikacja projektu - na bieżąco w czasie trwania projektu.

UWAGA!
SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE I BENEFICJENCI PROGRAMU "Rozumiem-Słyszę-Mówię- kompleksowa, wszechstronna,ciągła rehabilitacja drogą do samodzielności" dofinansowanego z PFRON:
ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE I SEZON URLOPÓW I WYJAZDÓW, UPRZEJMIE PROSIMY O ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI LUB USTALENIE NOWYCH TERMINÓW ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU, UWZGLĘDNIAJĄC OKRES WAKACYJNY.
GODZINY ZAJĘĆ SĄ DOSTOSOWYWANE DO WASZYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW.

*Rekrutacja uczestników oraz tworzenie IPD następuje w miesiącu kwietniu,maju, czerwcu 2019 a przez cały czas trwania projektu jest ona na bieżąco monitorowana.
Wsparcia w formie zajęć indywidualnych są realizowane codziennie w godzinach pracy specjalistów.

Zajęcia grupowe odbywają się w poniedziałki godz 16:30 i środy godz. 15:00.(w miesiącach wakacyjnych t.j. w lipcu i w sierpniu - we wtorki godz 16:30 i środy godz. 15:00)

Beneficjenci umawiani są na konkretne dni i godziny, ze względu na sezon wakacyjny ustalane terminy są ruchome - wyjazdy dzieci, urlopy specjalistów, zmiany rozkładów jazdy itp. Prosimy wszystkich uczestników projektu o informacje telefoniczne lub sms o wszelkich nieprzewidzianych zmianach, aby ten czas wakacyjny nie zakłócał realizacji projektu. W czasie urlopu specjalisty opiekującego się danym dzieckiem, są możliwe zastępstwa realizowane przez innych specjalistów realizujących projekt. Chęć uczestnictwa wystarczy zgłosić Kierownikowi Ośrodka - Renacie Antoniuk lub każdemu specjaliście pracującemu w Ośrodku.

JEŻELI CHCESZ UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU ZADZWOŃ POD NUMER 34 3631888 I POPROŚ O ROZMOWĘ Z KIEROWNIKIEM OŚRODKA RENATĄ ANTONIUK.

Badania Przesiowe dla Uczniów Klas I w Częstochowie - PROGRAM ZDROWOTNY

fot za: http://www.niepelnosprawni.pl/

fot za: http://www.niepelnosprawni.pl/

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu PZG rozpoczyna kolejną edycję programu zdrowotnego: "Badania Pprzesiewowe Słuchy dla Uczniów Klas Pierwszych Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2014-2018 - Kontynuacja na lata 2019 - 2023
Program jest finansowany przez Urząd Miasta Częstochowa.

Celem tego programu zdrowotnego jest wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci rozpoczynających edukację. Pierwsze badania przeprowadziliśmy w 2013 roku. Do chwili obecnej , przez pięć lat trwania programu przebadaliśmy ok. 13000 uczniów. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że nawet co 5 dziecko może mieć problemy ze słuchem, które w kluczowy sposób wpływają na rozwój i wyniki nauczania. Badania słuchu będą przeprowadzane na terenie placówki, po wcześniejszym ustaleniu terminu z dyrekcją szkoły. By dziecko mogło skorzystać z bezpłatnych, przesiewowych badań słuchu, jego rodzic bądź opiekun prawny musi wypełnić ankietę audiologiczną oraz podpisać zgodę o przetwarzaniu danych osobowych- warunek konieczny. Po zakończeniu badań każdy rodzic otrzyma pisemną informację o wynikach oraz o ewentualnym dalszym postępowaniu diagnostycznym. Wszelkie pytania nasuwające się opiekunom na każdym etapie programu można kierować do koordynatora projektu : Renaty Antoniuk ( 34 3631888)

RODZICU !!!
WARTO BADAĆ SWOJE POCIECHY, ABY ROZWIAĆ WĄTPLIWOŚCI LUB PODJĄĆ ODPOWIEDNIE DZIAŁANIA LECZNICZE LUB TERAPEUTYCZNE.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!
WYSTARCZY TYLKO WYRAZIĆ ZGODĘ NA DRUKACH OTRZYMANYCH W SZKOLE.

Ochrona praw konsumenta (WIDEO)

W ramach projektu "Ochrona praw konsumentów - osób z niepełnosprawnością słuchu" zrealizowanym wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powstały filmy dotyczące dobrych oraz złych praktyk w obsłudze osób głuchych oraz filmy przedstawiające zagadnienia finansowe: Polisolokata, Obligacje i Kredyt.
Zapraszamy do oglądania i ostrożności przy podpisywaniu dokumentów finansowych.

Pierwsza wizyta w Banku

Dobre praktyki

Złe praktyki

Produkty finansowe - Polisolokata

Produkty finansowe - Obligacje

Produkty finansowe - Kredyt

BADANIA PRZESIEWOWE SŁUCHU DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2018

fot za: http://www.niepelnosprawni.pl/

fot za: http://www.niepelnosprawni.pl/

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU PZG ROZPOCZYNA KOLEJNĄ EDYCJĘ PROGRAMU ZDROWOTNEGO: "BADANIA PRZESIEWOWE SŁUCHU DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2014-2018" Program jest finansowany przez Urząd Miasta Częstochowa.

Projekt załada wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci rozpoczynających edukację.
Pierwsze badania przeprowadziliśmy w 2013 roku. Do chwili obecnej, przez pięć lat trwania programu przebadaliśmy ok. 9000 uczniów.
Z dotychczasowych obserwacji wynika, że nawet co 5 dziecko może mieć problemy ze słuchem, które w kluczowy sposób wpływają na rozwój i wyniki nauczania.
Badania słuchu będą przeprowadzane na terenie placówki, po wcześniejszym ustaleniu terminu z dyrekcją szkoły.
By dziecko mogło skorzystać z bezpłatnych, przesiewowych badań słuchu, jego rodzic bądź opiekun prawny powinien wypełnić ankietę audiologiczną oraz podpisać zgodę o przetwarzaniu danych osobowych - jest to warunek konieczny.
Po zakończeniu badań każdy rodzic otrzyma pisemną informację o wynikach badań oraz o ewentualnych wskazaniach dot. diagnostyki.
Wszelkie pytania nasuwające się opiekunom na każdym etapie programu można kierować do koordynatora: Renata Antoniuk (tel: 34 3631888).

WARTO BADAĆ SWOJE POCIECHY, ABY ROZWIAĆ WĄTPLIWOŚCI LUB PODJĄĆ
ODPOWIEDNIE DZIAŁANIA LECZNICZE LUB TERAPEUTYCZNE.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!
WYSTARCZY TYLKO WYRAZIĆ ZGODĘ NA DRUKACH OTRZYMANYCH W SZKOLE.

UWAGA!!!

Polski Związek Głuchych Oddział Śląski z siedzibą w Katowicach uprzedza o działalności oszustów na terenie województwa śląskiego, którzy podszywają się pod osoby głuche lub pracowników/wolontariuszy naszego stowarzyszenia i wyłudzają darowizny na rzecz naszej organizacji, wykorzystują naiwność ludzi chcących wspomóc osoby niesłyszące.
Zarząd Oddziału Śląskiego PZG z siedzibą we Katowicach przy ul. Pod Młynem 1B oświadcza, że nie prowadzi żadnej akcji (zbiórki pieniędzy) w Katowicach, ani w żadnym z miast na terenie województwa śląskiego, gdzie działają jednostki terenowe PZG O/Ś.
Wszelka działalność osób prywatnych polegająca na zbieraniu podpisów pod listami, zbieraniu danych osobowych oraz pieniędzy jest oszustwem i próbą wyłudzenia mienia. Czyny te podlegają karze i są określone przez kodeks karny (artykuł 268).
Polski Związek Głuchych Oddział Śląski jednocześnie informuje, że dołoży starań, by jak najszybciej wyjaśnić sprawę, oraz że zawiadomił już o powyższym Policję.

Osoby, które zauważą powyżej opisaną nielegalną działalność, proszone są o bezzwłoczne powiadomienie Policji pod numerem 997 lub 112.

Lekcja PJM w Plenerze Odc.3

Kolejnby Odcinek Lekcji PJM w plenerze, tym razem na terenie Katowickiego Centrum Kultury prowadzi lektor PJM Daniel Kasprzyk.

Wesołych Świąt!!!

Życzymy Wszystkim wesołych, zdrowych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyslności w Nowym 2018 roku.

Lekcja PJM w Plenerze Odc.2

Kolejny Odcinek Lekcji PJM w plenerze, tym razem na terenie Muzeum Śląskiego prowadzi lektor PJM Daniel Kasprzyk.
Nie zapomnijcie włączyć napisów w odtwarzaczu.

Lekcja PJM w Plenerze...

Lekcję w parku 3 stawy w Katowicach prowadzi lektor PJM Daniel Kasprzyk.
Nie zapomnijcie włączyć napisów w odtwarzaczu.

Gala z okazji 70-lecia PZG Oddz. Śląski

Sala Marmurowa - Śląski Urząd Wojewódzki, Ligonia 46, Katowice, 4-10-2017 r., godz.9:30 do 14:00;

70 lat pzg

Stowarzyszenie PZG Oddział Śląski w tym roku obchodzi 70-tą rocznicę działalności. Z tej okazji odbyła się oficjalna Gala, nad którą patronat objął Marszałek Województwa Śląskiego. Uroczystość odbyła się w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego. W Gali wzięło udział 99 członków zrzeszonych w stowarzyszeniu oraz zaproszeni goście. Wśród obecnych gości znaleźli się Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie Krzysztof Kotyniewicz, Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Raciborzu Agata Tańska, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach Aleksandra Doktorowicz.

70 lat pzg

Uroczystość otworzył Prezes PZG Stanisław Perliński. Następnie wystąpił zaproszony Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński.

70 lat pzg

Duże poruszenie towarzyszyło wystąpieniu Ludwika Kamińskiego. Obecny nestor PZG ma 92 lata i wciąż doskonale pamięta początki organizacji ruchu głuchych. W tym roku opublikowana będzie jego książka, która zawiera wspomnienia z okresu II wojny światowej i zesłania na Sybir, które Ludwik Kamiński spisywał węglem na dziełach Marksa z powodu braku papieru. Jako 9-latek stracił słuch. Wywieziony z rodziną na Sybir. Krzewiciel wiedzy o Kresach Wschodnich, a także polskości wśród dzieci i młodzieży na dawnych Kresach. Organizował Koła Związku Głuchych. Prowadził Apostolstwo Niesłyszących w całej Polsce. Był liderem sekcji szachowej PZG w Pszczynie. Wielce zaangażowany w edukację i walkę z analfabetyzmem.

70 lat pzg

70 lat pzg

Po oficjalnych przemówieniach w trakcie przerwy, dzięki uprzejmości Pani Barbary Daniel Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego uczestnicy jubileuszu mieli możliwość zwiedzania pięknej zabytkowej Sali posiedzeń Sejmu Śląskiego.

70 lat pzg

70 lat pzg

W końcowej części Gali wręczono nagrody dla osób zasłużonych w działalności dla środowiska niesłyszących. Imprezę zakończył pokaz teatralny, w którym wystąpiła para mimów.

Polski Związek Głuchych jest najstarszą organizacją pozarządową, aktywnie działającą na rzecz środowiska głuchych. Prowadzi edukację języka migowego, programy rehabilitacji słuchu oraz specjalistyczne poradnie rehabilitacji mowy i słuchu dla dzieci.

Dofinansowanie kursów Języka migowego - Można składać wnioski o finansowanie PFRON - 18 kwietnia 2017 r.

dofinansowanie

Aktualnie /kwiecień 2017/ ponownie możliwe jest składanie wniosków do PFRON o dofiansowanie kursów języka migowego organizowanych przez nasz Ośrodek. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, iż pozyskał dodatkowe środki finansowe w kwocie 750.000,00 zł na realizację zadania dofinansowań kosztów szkoleń, w tym języka migowego. Zainteresowane refundacją osoby zapraszamy do składania wniosków. Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy!
Prowadzony program ma tę wartość, iż dla wielu osób znika bariera finansowa w nabywaniu nowych umięjętności. Wzory dokumentów i szczegóły dostepne na stronie PFRON -> TUTAJ

Chcesz rozumieć język migowy? Zapraszamy do współpracy!, Szczegóły dostępne w zakładce KURSY.

Rekrutacja beneficjentów do projektu rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci

fot za: http://www.niepelnosprawni.pl/

Z niezmierną satysfakcą informujemy, że Oddział Śląski Polskiego Związku Głuchych w Katowicach rozpoczął realizację projektu z dofinasowaniem PFRON pod nazwą:

"Nie jestem sam-wszechstronna rehabilitacja drogą do samodzielności".
(typ projektu- prowadzenie rehabilitacji w placówce- rehabilitacja ciągła)

Projekt będzie realizowany w terminie od 01 kwietnia 2017 do 31 marca 2019 roku w Ośrodkach PZG:

 • Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Częstochowie ul. Al. Niepodległości 20/22 ( tel: 34 3631888)
 • Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Katowicach ul. Kossutha 11 ( tel: 32 2020917)
 • Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Bielsku-Białej ul Karpacka 48 ( tel: 33 8163910 )

Beneficjentami ostatecznymi projektu są podopieczni placówek posiadający aktualne orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz którzy podpiszą dokumenty niezbędne przy realizacji projektu.

W ramach projektu proponujemy formy wsparcia:
1. Stymulowanie i rozwijanie kompetencji psychofizycznych - zajęcia indywidualne.
2. Rozwijanie mowy biernej i czynnej - zajęcia indywidualne.
3. Wychowanie słuchowe - zajęcia indywidualne.
4. Tolerancja, akceptacja, integracja- zajęcia grupowe.

Harmonogram realizacji projektu w I okresie finansowania:
1. Zarządzanie, koordynowanie projektu - na bieżąco w czasie trwania projektu
2. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych - gromadzenie dokumentacji - 01.04.2017- 31.03.2018r.
3. Tworzenie IPD - proponowanie form wsparcia dla beneficjentów - 01.04.2017 - 31.03.2018 r.
4. Stymulowanie i rozwijanie kompetencji psychofizycznych - 01.04.2017 - 31.03.2018 r.
5. Rozwijanie mowy biernej i czynne - 01.04.2017 - 31.03.2018.
6. Wychowanie słuchowe - 01.04.2017 - 31.03.2018.
7. Tolerancja, akceptacja, integracja - 01.04.2017 - 30.06.2017;01.09.2017 - 31.03,2018
8. Ewaluacja, weryfikacja projektu - na bieżąco w czasie trwania projektu.
9. Obsługa księgowa projektu - na bieżąco w czasie trwania projektu.

https://nowastrona.pfron.org.pl/

Rekrutacja uczestników oraz tworzenie IPD następuje w miesiącu kwietniu i maju 2017 r.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu i aplikowania do udziału w prowadzonym programie rehabilitacji.

!!! AKTAULIZAJA 10-10-2017 !!!

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU "Nie jestem sam"
dofinansowanego ze środków PFRON

1. w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Bielsku-Białej
Poniedziałek 8.30 - 17:30
Wtorek nieczynne
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 7.30 - 17.30
Piątek 8:30 - 16:30

2. w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Częstochowie
Dzień Tygodnia; Godziny realizacji w/w programu;
Poniedziałek 11:00 -17:30
Wtorek 9:00 - 16:30
Środa 11:00 - 17:00
Czwartek 12:00 - 16:00
Piątek 8:30 - 17:00
Zajęcia grupowe dla beneficjentów projektu odbywają się w poniedziałek i piątek godzina 16:30, środa godzina 15:00

3. w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Katowice
Poniedziałek 14:00 - 18:00
Wtorek 14:00 -18:00
Środa 15:00 - 18:00
Czwartek 15:00 - 18:00
Piątek 14:30 - 17:00

UWAGA SZANOWNI RODZICE /OPIEKUNOWIE I BENEFICJENCJI PROGRAMU "NIE JESTEM SAM WSZECHSTRONNA REHABILITACJA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI" DOFINANSOWANEGO Z PFRON.
PROSIMY O UWZGLĘDNIENIE NOWYCH PLANÓW ZAJĘĆ.
GODZINY ZAJĘĆ SĄ JAK CO ROKU DOSTOSOWYWANE DO WASZYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW ORAZ GODZIN PRACY SPECJALISTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE.

WYCIECZKA DO HISZPANII

SPAIN
Termin: Wrzesień 2017; 10 dni; Cena: 1420zł od os.
od 08.09.2017r. do 17.09.2017r.

Costa Brava
Jedno z największych i najbardziej znanych wybrzeży, gdzie króluje słońce i dobry humor. Miejsce to słynie z niezwykłego, skalistego wybrzeża i szafirowego morza. Posiada ładną piaszczystą plażę wzdłuż której ciągnie się wysadzana palmami aleja. Miejscowe kafejki, bary, sklepiki stwarzają niepowtarzalną atmosferę skłaniającą do wypoczynku i zabawy.


Cena zawiera:

 • przejazd autokarem zachodnim Lux z uchylnymi siedzeniami, klimatyzacją, barkiem, wideo.
 • zakwaterowanie w hotelu (7 nocy)
 • wyżywienie HB: dwa posiłki dziennie- 7 x śniadania, 7 x obiadokolacja.
 • opiekę pilota z biura
 • korzystanie bezpłatnie z plaży, basenu,
 • ubezpieczenie od kosztów leczenia 10.000 EURO i nieszczęśliwych wypadków podczas całego pobytu.
 • opłaty drogowe, parkingi, viatoll.
 • opłata klimatyczna 13euro w cenie pobytu!

Program fakultatywny:

 • Barcelona m.in. monumentalny kościół Gaudiego Sagrada Familia, wizyta na stadionie Camp Nou (płatny dodatkowo ok. 20 EUR) i w zabytkowej Dzielnicy Gotyckiej, czas wolny na Ramblas - głównej promenadzie miasta; na zakończenie pokaz Magicznej Fontanny. Cena: DARMOWA
 • Rejs statkiem do Tossa de Mar - Przepływając przez liczne zatoczki dopływamy do Tossa de Mar, jednego z najładniejszych miejsc północnej Hiszpanii. Cena 20 EUR
 • Figueres-Girona - wycieczka półdniowa - m.in. wizyta w mieście ekscentrycznego artysty Salvadora Dali, zwiedzanie muzeum, spacer po Gironie: w programie zabytki kultury żydowskiej, arabskiej i katolickiej. Cena ok. 47 EUR.
 • Port Aventura - największy lunapark Katalonii. Cena ok. 55 EUR.
 • Castillo Medieval - turniej rycerski. Cena ok. 50 EUR.
 • La Masia - pokaz flamenco z biesiadą. Cena ok. 45 EUR.
 • Marineland - park wodny z pokazami delfinów, fok, papug. Cena ok. 28 EUR.

Ramowy program pobytu:

 • 1 dzień: zbiórka godz. 6.30 parking Hala Polonia Częstochowa, przejazd do Hiszpanii.
 • 2 dzień: przyjazd ok. godz. 10.30-12 00 do Hiszpanii, korzystanie z basenu i leżaków, poznanie najbliższej okolicy, zakwaterowanie w hotelu wg. programu, pierwszy posiłek obiadokolacja.
 • 3-8 dzień: wypoczynek, wodne i słoneczne szaleństwa, dyskoteki, konkursy na plaży, zwiedzenia okolicy, realizacja wycieczek fakultatywnych, rozgrywanie zawodów sportowych dla chętnych.
 • 9 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu. Pożegnanie z miastem :) Spotkanie pożegnalne, pamiątkowe zdjęcie, podsumowanie pobytu.
 • 10 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisywania się na wycieczkę!

Przekaż swój 1%

1%

Zachęcamy wszystkich naszych przyjaciół do przekazania naszej organizacji 1% podatku. Nasz nr KRS 37002.
Pamiętajcie o naszym Stowarzyszeniu składając rozliczenie PIT za 2016 r.

Zapisy na Kursy Języka Migowego w 2019 r.

1%

Chcesz zozumieć język migowy? Zapraszamy na Kurs! Prowadzimy zapisy na nowe edycje kursów Polskiego Języka Migowego.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Witajcie w grudniu !
Zbliżają się Święta . To czas gdzie spotykamy się z rodziną przy Świątecznym stole ? a na nim znajduje się 12 tradycyjnych potraw. Nie może zabraknąć również choinki i prezentów ? dzieci niecierpliwie oczekujące pierwszej Gwiazdki . W tym Świątecznym i magicznym dniu każdy jest uśmiechnięty, zadowolony i radosny . Z tej okazji Polski Związek Głuchych życzy wszystkim : zdrowia, ciepła, szczęścia , miłości oraz szampańskiej i bombowej zabawy Sylwestrowej . Nowy Rok to moment przełomowy , czas kiedy żegnamy stare , a witamy nowe ?z tej okazji życzymy spełnienia wszystkich marzeń :)

Kampania Społeczna PZG "Polska Zamienia Się w Słuch" - Spot TV

Kampania społeczna "Polska zamienia się w słuch" zrealizowana przez Polski Związek Głuchych oraz CHANGE. Finał kampanii odbyła się dnia 25 września 2016 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych.
Więcej informacji o kampanii na www.pzg.org.pl w zakładce "Kampanie społeczne"

Jubileusz 70-lecia PZG

70 LAT PZG

Polski Związek Głuchych to 70 lat tradycji i działań podejmowanych przez głuchych na rzecz swojego środowiska. Korzenie Związku sięgają wieku XIX i działalności Ruchu Społecznego Głuchych w Polsce. PZG istnieje nieprzerwanie od 1946 roku, niezależnie do ustroju politycznego panu­jącego w naszym kraju. Od początku działalności Związku zajmujemy się wszystkimi obszarami życia głuchych. Nasza organizacja kieruje swoją działalność do osób niesłyszą­cych w każdym przedziale wiekowym, oferując pomoc dzieciom i ich rodzinom, młodzieży, osobom dorosłym i starszym. W Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Spo­łecznego Osób Dorosłych Polskiego Związku Głuchych osoby niesłyszące mogą otrzymać wsparcie we wszystkich swoich sprawach życiowych, dzięki pomocy pracowników i wolontariuszy posługujących się językiem migowym, potrafiących przełamać bariery komunikacji.

Tłumaczenia Języka Migowego

Polski Związek Głuchych dysponując kadrą wykwalifikowanych tłumaczy zapewnia profesjonalne tłumaczenia z i na język migowy. Możliwa jest obsługa konferencji, obrad, sympozjów. Wykonujemy tłumaczenia na potrzeby sporządzania aktów notarialnych itp.

Usługi można zamawiać telefonicznie od poniedziałku do czwartku w godz 9-16, pod nr tel.:79 365 2001.

Zajęcia z komunikacji z dzieckiem niesłyszącym

Informujemy o naborze na Kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) dla rodziców dzieci niesłyszących w wieku szkolnym. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć, które odbywać się będą 2 razy w tygodniu.

Kurs adresowany jest w szczególności dla opiekunów dzieci niesłyszących, aby na drodze swobodniej wymiany myśli między dziećmi głuchymi i słyszącymi nie znajdowały się przeszkody językowe.

Przekaż swój 1%

1%

Zachęcamy wszystkich naszych przyjaciół do przekazania naszej organizacji 1% podatku. Nasz nr KRS 37002.
Pamiętajcie o naszym Stowarzyszeniu składając rozliczenie PIT za 2016 r.

Egzaminy na Tłumaczy Języka Migowego (23 Kwietnia 2016 r.)

1%

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD GŁÓWNY INFORMUJE 23 kwietnia 2016 roku (sobota) w siedzibie Zarządu Głównego PZG w Warszawie przy ul. Białostockiej 4 odbędą się:
 • egzaminy na certyfikat tłumacza języka migowego N, T1, T2,
 • egzaminy sprawdzający dla tłumaczy języka migowego T1, T2,
 • egzaminy poprawkowe.

Egzaminy odbędą się zgodnie z procedurami obowiązującymi od 04 marca 2014r. zamieszczonymi na stronie internetowej www.pzg.org.pl oraz www.cejm.info.pl

 • Certyfikat N -3 sprawdziany:
 • ROZUMIENIE; KOMUNIKACJA; TŁUMACZENIE I ETYKA TŁUMACZA
 • Certyfikat T1 -3 sprawdziany:
 • ROZUMIENIE; KOMUNIKACJA; TŁUMACZENIE I ETYKA TŁUMACZA
 • Certyfikat T2 -4 sprawdziany:
 • ROZUMIENIE; KOMUNIKACJA; TŁUMACZENIE; WIEDZA O GŁUCHYCH I ETYKA TŁUMACZA

Opłatę wstępną w wysokości 61,50 zł należy uiścić przelewem na konto ZG PZG w Warszawie nr 72 1160 2202 0000 0000 6084 8578. Wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami (w tym dowodem uiszczenia opłaty wstępnej) należy przesłać w formie papierowej. Wnioski przesłane drogą elektroniczną, niekompletne lub bez kopi uiszczonej opłaty nie będą rozpatrywane. Osoba zdająca egzamin poprawkowy powinna zgłosić się z kartą egzaminacyjną z poprzedniego egzaminu. Godziny egzaminu będą ustalane indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń termin egzaminu może zostać przesunięty. Ewentualne zapytania dotyczące egzaminu proszę kierować wyłącznie drogą elektroniczną pod adres: cejm@pzg.org.pl

Pobierz Ogłoszenie ze szczegółami

Warsztat przygotowawczy do egzaminu na tłumacza - poziom T1

1%

Centrum Edukacyjne Języka Migowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych
ogłasza nabór na warsztat przygotowawczy do egzaminu certyfikacyjnego na tłumacza języka migowego T1

Termin: 08-10 kwietnia 2016 r.
Miejsce: ul. Białostocka 4, Warszawa
Uczestnikiem warsztatu może być osoba, które spełnia łącznie poniższe warunki:

 • ukończyła naukę języka migowego na poziomie średniozaawansowanym (odpowiednik KSS-2) lub wyższym,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • ukończyła 21 lat,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Warsztat przygotowawczy obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Celem warsztatu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu certyfikacyjnego na tłumacza języka migowego T1. Zajęcia będą miały na celu usystematyzowanie posiadanej przez uczestników wiedzy z zakresu języka migowego oraz doskonalenie technik tłumaczeń i sposobów komunikacji z osobami niesłyszącymi. Uczestnik podczas warsztatu będzie miał możliwość zaznajomienia się zasadami jakie obowiązują na egzaminie na certyfikat tłumacza język migowego T1.

Plan Nauczania:
Zajęcia teoretyczne:
1. Niesłyszący ? charakterystyka problemu zgodnie z literaturą przedmiotu
2. Tłumaczenia i ich rodzaje (ustne, pisemne, a?vista, symultaniczne, konsekutywne)
3. Kodeks tłumacza

Zajęcia praktyczne
1. Powtórzenie i utrwalenie zasobu słownictwa
2. Jak tłumaczyć? ( techniki tłumaczeń ? ćwiczenia)
3. Istota kolokacji znaków i jej stosowanie w tłumaczeniach
4. Ćwiczenia w tłumaczeniu wypowiedzi i tekstów
5. Ćwiczenia w tłumaczeniu tekstów i wypowiedzi różnych (czytanych na żywo i audiowizualnych)

Plan zajęć:

 • Piątek 13:00 - 20:00
 • Sobota 08:00 - 20:00
 • Niedziela 08:00 - 16:00
 • Koszt warsztatu: 650,00 zł

Cena zawiera:

 • Materiały dydaktyczne
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach
 • Trzy obiady
 • Serwis kawowy
 • Pozostałe koszty związane z organizacją warsztatu

Pobierz Ogłoszenie ze szczegółami

Pobierz Kartę Zgłoszeniową

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Życzymy wszystkim najpiękniejszych i najweselszych Świąt Bożego Narodzenia!

Bezpłatne Badania Słuchu dla Dzieci w Ośrodku w Częstochowie - 4 lipca 2015 r. (sobota)

fot za: http://www.niepelnosprawni.pl/ Specjalistyczny Ośrodek diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22 zaprasza na:

 • specjalistyczne badania logopedyczne
 • badania ucha środkowego (tympanometrię)

W/w porady badania odbędą się dnia 4.07.2015 roku ( sobota ) bez skierowań i bezpłatnie.
Badania będą wykonywana na podstawie zapisów telefonicznych, które przyjmujemy każdego dnia ( oprócz soboty i niedzieli) w godzinach od 09.00 do 15.00
telefon: 34 3631888

Ośrodek zajmuje się rehabilitacją słuchu i mowy już od 30 lat. Mamy bardzo duże doświadczenie w diagnozowaniu zaburzeń słuchu oraz zaburzeń mowy.

Rodzicu!
Jeżeli niepokoi Cię mowa Twojego dziecka, jeżeli Twoje dziecko często zapada na infekcje górnych dróg oddechowych ( np. częste katarki)- zapisz się na bezpłatne i bez skierowania badania a specjaliści naszego Ośrodka rozwieją twoje wątpliwości lub powiedzą co robić dalej.

Renata Antoniuk
kierownik ośrodka

XVII Światowy Kongres Światowej Federacji Głuchych

1%

XVII Światowy Kongres Światowej Federacji Głuchych odbędzie się w tym roku w Stambule, w Turcji, w dniach od 28 lipca - 2 sierpnia 2015 r.
Tematem tegorocznego wydarzenia jest wspieranie osób niesłyszących pod hasłem "Wzmocnienia ludzkiej różnorodności." Głównym celem jest promocja niesłyszących jako części światowej różnorodności ludzi i wzmocnienie różnorodności ludzkiej w globalnej społeczności głuchych. Turecka Krajowa Federacja Głuchych (TNFD) organizuje wydarzenie i zaprasza międzynarodową społeczność głuchych do Stambułu. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź TUTAJ

Porady prawne

Informujemy, iż we wtorki w siedzibie Stowarzyszenia, dla osób niepełnosprawnych, udzielane są bezpłatne porady prawne z zakresu prawa cywilnego, pracy, rodzinnego, spadkowego, wykroczeniowego i karnego. Istnieje także możliwość pomocy w prowadzeniu sprawy w sądzie i innych organach. Porady udzielane są przez adwokata. Dyżur: WTORKI godz. 16:30-19:00

Warsztaty dla osób późno ogłuchłych.

Niedosłuch to choroba cywilizacyjna.

Oddział Śląski Polskiego Związku Głuchych w Katowicach zaprasza na warsztaty poświęcone rehabilitacji osób późno ogłuchłych.
Podczas pełnego cyklu warsztatowego ( obejmującego łącznie 8 godzin ) uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpień specjalistów, między innymi psychologa, surdologopedy, trenera. W programie warsztatów:

 • wykłady na temat terapii słuchu dla dorosłych ( protezy słuchu oraz implanty),
 • przywracanie zdolności komunikacyjnej u osób późno ogłuchłych (nauka odczytywania z ust całych zwrotów, podstawy nauki języka migowego ),
 • instruktaż na temat radzenia sobie ze stresem związanym z utratą słuchu,
 • konsultacje indywidualne,
 • dyskusja.

Program zajęć pozwala na adaptację do nowej sytuacji dla osób, u których problemy ze słuchem pojawiły się na skutek np. chorób zawodowych. Przekonujemy, że dlasze funkcjonowanie pomimo problemów ze słuchem jest mozliwe.

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 16:00, w siedzibie PZG, 40-310 Katowice, ul. Pod Młynem 1b ( Dąbrówka Mała ) bądź telefonicznie pod numerem (32) 204 89 25.

Pomoc niepełnosprawnym w Urzędzie Wojewódzkim

Urząd Wojewódzki

Informujemy, iż nasi pracownicy służą pomocą osobom niepełnosprawnym słuchowo, na sali obsługi interesanta Urzędu Wojewódzkiego. Osobista styczność z wykwalifikowanym tłumaczem gwarantuje wysoką jakośc obsługi.
W związku z wejściem w życie Ustawy o języku migowym z dnia 19 sierpnia 2011 r., organy administracji publicznej, jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, podmioty lecznicze, jednostki Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, obowiązane są między innymi do zapewnienia swobodbego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi.

Egzaminy/Zaświadczenia Znajomości Języka Migowego

Polski Związek Głuchcych Oddział Śląski jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Języka Migowego.

Prowadzi egzaminy oraz wydaje zaświadczenia znajomości języka migowego wg. procedur Centrum Edukacyjnego Języka Migowego Zarządu Głównego PZG.

Egzaminy dostępne także dla uczestników kursów odbywających się w zewnętrzynych placówkach szkoleniowych nie dysponujących możliwością egzaminowania kursantów.

O szczegóły można pytać telefonicznie od poniedziałku do czwartku w godz 9-16, pod nr 32 204 89 25.

Zapraszamy na naszą strone na Facebook'u

Free Web Hosting