Kursy i Certyfikacja Polskiego Języka Migowego

Polski Związek Głuchych organizuje kursy i szkolenia Polskiego Języka Migowego ( PJM - naturalny język migowy):

1) KURS POZIOMU A1
2) KURS POZIOMU A2
3) KURS POZIOMU B1
4) CERTFIKAT ZNAJOMOŚCI PJM

PJM to Polski Język Migowy . Inna nazwa to Naturalny Język Migowy . PJM posiada odmienna gramatykę niż mówiony czy pisany język polski. Język mówiony jest dla osób słyszących w sposób naturalny przyswajany droga słuchową - jest to język foniczny. Dla głuchych osób nie jest możliwy odbiór drogą słuchową ,a więc również nie mogą korzystać z języka pisanego. Odbiór świata następuje drogą wizualną . Dlatego Naturalny Język Migowy jest jezykiem wizualno-przestrzennym i rzadzi się własnymi, logicznymi dla tego kanału ( wizualnego odbioru) regułami gramatycznymi . W skrócie - migamy w takiej kolejności jakbyśmy rysowali jakiś rysunek. Kurs PJM w przeciwieństwie do SJM jest nastawiony na komunikację pomiędzy uczestnikami rozmowy co jest czymś naturalnym dla wszystkich nie zaś jak System Językowo- Migowy tylko na nadawanie z jednej strony . Polski Jezyk Migowy jest językiem Głuchych Polaków .

KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO POZIOM PODSTAWOWY (A1)

CELE KURSU:
Rozbudzenie motywacji do nauki.
Rozwój funkcji komunikacyjnej na kanale wizualno-przestrzennym.
Rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatorów w PJM.
Zapoznanie uczestnika z aspektami kultury Głuchych.
Poznanie słownictwa migowego z zakresu z otoczeniem studenta i jego codziennymi czynnościami.

PRZEWIDYWANE EFEKTY UKOŃCZENIa KURSU - UCZESTNIK POTRAFI :

 • Przywitać i pożegnac się
 • Przedstawić się , zapytać o imię , nazwisko i pochodzenie
 • Podać informacje o wykształceniu , zawodzie , znajomości innych języków
 • Opowiedziec o swojej rodzinie
 • Rozmawiać na temat swoich zainteresowań , wolnego czasu
 • Porozumieć się na poziomie podstawowym
 • Zapytać o drogę
 • Opisac miejsce zamieszkania oraz miasto , w którym mieszka
 • Opowiedziec w sposób ogólny o stanie zdrowia , wypadku i udzielonej pomocy .

UCZESTNIK ROZUMIE :
 • Dane personalne osoby , informacje na temat wyglądau i charakteru
 • Informacje na temat wykształcenia , zwodu , miejsca pracy
 • Opowiadanie na temat zainteresowan , rodziny , wolnego czasu , uprawiania sportów oraz codziennych czyności
 • Rozmowę na temat miejsca zamieszkania oraz miasta ,w którym mieszka
 • Wyjaśnienia dotyczące położenia obiektu w miescie , wskazówki jak tam dojsc , dojechac .
 • Ustalenia dotyczące terminu i miejsca spotkania
 • Prosta rozmowe o stanie zdrowia , wypadku i udzielonej pomocy .

KOMUNIKACJA - UCZESTNIK POTRAFI:
 • Przeprowadzic prosta rozmowe z Głucha osobą dotycząca przedtawienia się , pochodzenia , szkoły ,studiów , zawodu .
 • Uczestnik w rozmowie na temat zainteresowan , rodziny , uprawiania sportów , wolnego czasu , codziennych czyności .
 • Porozumiewać się z osoba Głucha na temat miasta , w którym mieszka
 • Prowadzic prosta rozmowe na temat wygladu i usposobienia
 • Uczestniczyc w rozmowie na temat miejsce , w którym mieszka
 • Uzyskac informacje dotyczące wskazywania drogi do miejsca docelowego
 • Przeprowadzic prosta rozmowe o stanie zdrowia , rodzaju wypadku oraz udzielonej pomocy

SŁOWNICTWO - UCZESTNIK ZAPOZNAŁ SIĘ ZE SŁOWNICTWEM ODNOSZACYM SIĘ DO:
 • Danych osobowych , rodziny , wolnego czasu , zainteresowan , miejsca zamieszkania
 • Codziennych czynności i sportów
 • Zdrowie , rodzaje wypadków , służby ratownictwa oraz sprawy urzędowe
 • Najbliższe otoczenie

GRAMATYKA - UCZESTNIK POZNAŁ:
 • Pytania ogolne i szczegółowe
 • Czas teraźniejszy , przyszły , przeszły
 • Negacja , potwierdzenie
 • Czasowniki proste , kierunkowe
 • Funkcje przestrzeni : topograficzna i syntaktyczna

PORADNIK - UCZESTNIK ZAPOZNAŁ SIĘ Z:
 • SAVOIR -VIVRE Głuchych
 • Historia Głuchych
 • Pojecie głuchoty z perspektywy medycznej i społecznej
 • Postawowe pojecia i zachowania , które stania czesc Kultury Głuchych .

KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOANY (A2)

Kurs przeznaczony jest dla osob, które ukończyły poziom podstawowy (A1) i ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników zwiazanejz aspektem kultury Głuchych . Osoba poslugujaca się jezykiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często uzywane wyrażenia w zakresie tematow związanych z zyciem codziennym ( np.: podstawowy informacje dotyczące osoby rozmowcy i jego rodziny , zakupów , otoczenia ,pracy ). Potrafi porozumieć się w rutynowych , prostych sytuacjach komunikacyjnych , wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdan na tematy znane i typowe . Potrafi w prosty sposób opisywac swoje pochodzenie i otoczenie , w ktrym zyje , a także poruszac sprawy związane z najważniejszymi potrzebami zycia codziennego oraz słuchacze opanuja kolejne ok. . 400 znaków pojęciowych .

CEL KURSU:
Dalszy rozwoj funkcji komunikacyjnej na kanale wizualno-przestrzennym .
Dalsze rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatorów w PJM .
Poznanie słownictwa migowego z zakresu związanego z otoczeniem i topografia przestrzenna .
Ukierunkowanie zajec na komunikacje i rozmowe pomiedzy uczestnikami.
Uzyskanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie średniozaawansowanym w PJM

KURS POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO POZIOM ZAAWANSOWANY (B1)

Osoba poslugujaca się jezykiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych watkow przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotycza znanych jej spraw i zdarzen typowych dla pracy, szkoly, czasu wolnego etc. Potrafi radzić sobie w typowych sytuacjach związanych z uzywaniem danego języka. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane bądź interesuja. Potrafi opisywac wydarzenia i doświadczenia osobiste oraz plany, projekty i marzenia dotyczące przyszłości.

CEL KURSU:
Dalszy rozwoj funkcji komunikacyjnej na kanale wizualno-przestrzennym.
Dalsze rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatorów w PJM.
Poznanie słownictwa migowego z zakresu związanego z otoczeniem i topografia przestrzenna.
Ukierunkowanie zajec na komunikacje i rozmowe pomiedzy uczestnikami.
Uzyskanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie średniozaawansowanym w PJM.

WAŻNE INFORMACJE !

PJM POZIOM PODSTAWOWY (A1)
czas trwania minimum 60h; cena 800,00 zł

PJM PZOIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY(A2)
czas trwania minimum 60h; cena 800,00 zł

PJM POZIOM ZAAWANSOWANY (B1)
czas trwania minimum 120h; cena 1476,00 zł

(Zwolniony z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.29 ustawy z dnia 11.03.2004 Dz.U.nr 54, poz.535 ze zm.)

Z uwagi na wysoką inflację i ciągły wzrost cen towarów i usług, koszt kursu w 2022 r. może ulec zmianie, na co nie mamy wpływu.

Zapewniamy dostarczenie uczestnikom kursów wysokiej jakości zajęć i profesjonalnej obsługi. Cena obejmuje koszt materiałów szkoleniowych t.j.: podręcznika, materiałów (np. płyty DVD) oraz egzaminu . Po zakończonym kursie uczestnik przystepuje do egzaminu, po którym otrzymuje zaświadczenie o zaliczeniu bądź uczestnictwie w kursie, sygnowane pieczęciami PZG.

WARUNKI ZALICZENIA :
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest co najmniej 50 % frekwencja na zajeciach.
Egzamin jest oceniany w skali od bardzo dobry do niedostateczny.
Jeżeli egzaminowany otrzyma ocene niedostatczna otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w Kusie PJM .
W cenie kursu jest też egzamin poprawkowy .
UWAGA! Zaswiadczenie nie upowaznia do wykonywania zawodu tlumacza i lektora jezyka migowego.

CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO (PJM)

Znajomość Polskiego Języka Migowego potwierdzamy Certyfikatem wydawanym na podstawie przeprowadzonego egzaminu znajomości języka. Przystąpienie do egzaminu na Certyfikat nie jest uwarunkowane ukończeniem kursów w naszym ośrodku.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często uzywane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami ( np. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy , jego rodziny , zakupów, otoczenia , pracy, zainteresowań ). Potrafi porozumieć się w typowych sytuacjach komunikacyjnych zgodnie z gramatyką PJM ( np. związanych z : podróżą, szkołą, medycyną, miejscem zamieszkania ,pracy itp. ). Potrafi tworzyć spójne wypowiedzi na tematy , które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać wydarzenia i doświadczenia osobiste , plany ,projekty i marzenia dotyczące przyszłości .

WARUNKI ZALICZENIOWE EGZAMINU:
Tłumaczenia tekstów oraz wypowiedzi w PJM.
Stopniowanie
Liczebniki inkorporowane
Czasowniki : zwykłe , posiłkowe , kierunkowe, procesowe, przestrzenne oraz obiektowe.
Topografia i przestrzeń w PJM
Elementy niemanualne w PJM
Klasyfikatory w PJM
Linia czasu w PJM
Potrafi na podstawie przedstawionego materiału (animacja, komiks, zadanie) zamigać zaawansowane sceny zgodnie z gramatyką PJM. Na egzamin (CERTYFIKAT PJM) składają się poprzednie poziomy tzn.: A1, A2, B1. Łączna orientacyjna ilość znaków to ok.1500. Wymagana jest dobra znajomość słownictwa pozwalająca na swobodne porozumiewanie się z osobą niesłyszącą.

WAŻNA INFORMACJA !
CERTYFIKAT NIE JESY WYDAWANY BEZTERMINOWO .
OKRES WYDANIA CERTYFIKATU (DATA WAŻNOŚCI) to jeden rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.

Otrzymanie CERTYFIKATU pozwoli na podjęcie pracy jako TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO w urzędach, sądach, na uczelniach, oficjalnych wystąpieniach - konferencje, sympozja, koła naukowe, itp.

MIEJSCE SPOTKANIA : 40-310 KATOWICE UL. POD MŁYNEM 1B
DZIEŃ ORAZ GODZINA SĄ USTALANE INDYWIDUALNIE
CENA: 550,00 zł - (obejmuje opłatę wstępną, przeprowadzenie egzaminu przed komisją oraz wydanie certyfikatu.)

Kurs Systemu Miganego KSS

Informujemy, iż istnieje możliwość zorganizowania kursów wg. programów KSS (System Migany). Należy mieć na uwadze specyfikę kursu systemu miganego i jego ograniczenia.

Zapisy prowadzone są pod pod nr tel.: 79 365 2001
Kursy przeznaczone są dla służb medycznych, dla nauczycieli, wykładowców, dla organizacji pozarządowych, dla administracji, dla studentów, dla rodziców, dla Zakładów Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dla pracowników służb społecznych oraz inne specjalistyczne, których program i słownictwo dopasowywane są do specyfiki danej instytucji.


Dopłaty do nauki języka migowego finansowane przez PFRON

Od 5 lipca 2012 r. można składać wnioski o dopłaty do szkolenia z języka migowego. Dokumenty przyjmują oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podane prawo przysługuje nie tylko osobom niesłyszącym, ale także ich rodzinom oraz osobom mającym z nimi stały lub bezpośredni kontakt. W celu pozyskania dokładniejszych danych i bardziej szczegółowych informacji, można wesprzeć się Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza przewodnika (Dz.U. poz. 687). Wymienione rozporządzenie zawiera dokładnie trzy załączniki wzorów wniosków. Osoba niesłysząca zobligowana jest do podania m.in. swoich danych adresowych oraz podmiotu, który organizuje szkolenie. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w każdym miesiącu roku. Dopłata może wynieść nie więcej niż 95 procent kosztów szkolenia dla osoby niesłyszącej oraz 90 procent dla wspomnianego członka rodziny lub osoby mającej z nią stały kontakt. Warto również odnotować, iż wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 20 procent przeciętnego wynagrodzenia stosowanego dla celów emerytalnych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku należy podpisać umowę z PFRON i dostarczyć oświadczenie od organizatora szkolenia. Rozliczenie dofinansowania z kolei będzie miało miejsce po dostarczeniu faktury lub rachunku oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie nauki.

Aktualne wzory dokumentów i dalsze szczegóły dostepne na stronie PFRON -> TUTAJ

Oferta dla Firm i Instytucji Szkoleniowych

Oddział Śląski Polskiego Związku Głuchych w Katowicach oferuje współpracę w zakresie organizacji i prowadzenia kursów języka migowego wg. programu KSS dla pracowników służb społecznych.

Zaproszenie do współpracy kierujemy do podmiotów takich jak instytucje i orgaznizacje szkoleniowe zainteresowane prowadzeniem w swoim zakresie zajęć o podobnej tematyce.

Kursy odbywają się według programu KSS i każdy z etapów kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu PZG/Centrum Edukacyjnego Języka Migowego, co gwarantuje uczestnikom, na dalszym etapie możliwość uzyskania certyfikatów tłumacza jezyka migowego.

Miejsce prowadzenia kursu: Siedziba związku w Katowicach, lub inne ustalone miejsce.

Zapewniamy dostarczenie uczestnikom kursów wysokiej jakości zajęć i profesjonalnej obsługi. Cena obejmuje koszt podręcznika i egzaminu. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o zaliczeniu kursu i złożeniu egzaminu ze znajomości języka migowego sygnowane pieczęciami PZG.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI SZKOLENIOWYMI UDZIELAJĄ:
Halina Kierach
Tel.: 793 65 2001, e-mail: pzg.slask@wp.pl

Free Web Hosting